Thông báo v/v giới thiệu chức danh và chữ ký Chánh Văn phòng Tổng Công ty

06/10/2016
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV xin thông báo đến các đối tác và toàn thể CB-CNV chức danh và chữ ký của ông Nguyễn Đức Vuuợng - Chánh Văn phòng Tổng Công ty.

Trân trọng.