Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 - CNS

28/08/2018
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn trân trọng công bố Quyết định số 3524/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc phê quyệt nội dung công bố thông tin về vế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV.

Theo đó, Ủy ban nhân dân TP.HCM giao Tổng Công ty trong năm 2018 đạt tổng doanh thu là 4.033.802 triệu đồng, trong đó Công ty mẹ đạt 3.007.937 triệu đồng. Ngoài ra, Tổng Công ty - Công ty mẹ tiếp tục triển khai đầu tư các dự án trọng điểm theo chiến lược, kế hoạch phát triển 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; và tiếp tục tổ chức, sắp xếp, hoàn thiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, xử lý dứt điểm việc giải thể các liên doanh và tập trung nhiệm vụ cổ phần hóa Tổng Công ty theo tiến độ và sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

Chi tiết các nội dung, xin vui lòng xem tai đây:
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018