Báo cáo về Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015-2017 - CNS

22/06/2018
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một Thành viên trân trọng công bố thông tin: Báo cáo về Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015-2017 CNS. Nội dung sơ lược như sau:
-  Tổng doanh thu giai đoạn 2015-2017: 18.441,21 tỷ đồng
-  Lợi nhuận giai đoạn 2015-2017: 824,11 tỷ đồng
-  Nộp ngân sách nhà nước giai đoạn 2015-2017: 7.951,97 tỷ đồng
-  Kim ngạch xuất - nhập khẩu giai đoạn 2015-2017: 152,75 triệu USD.


Chi tiết xin vui lòng xem tại: Báo cáo về Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015-2017 CNS