Báo cáo về hoạt động đầu tư của các dự án trong Khu Công nghiệp Quý IV-2019 - CNS

06/02/2020
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn trân trọng công bố thông tin: Báo cáo hoạt động đầu tư của các dự án trong Khu công nghiệp Quý IV năm 2019 - Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một Thành viên

Theo công văn số 4840/BQL-DN ngày 24/12/2019 của BQL các Khu chế xuất và Công nghiệp về việc gửi báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo hoạt động đầu tư năm 2019, quý I/2020, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn báo cáo về hoạt động đầu tư Quý IV năm 2019 của 03 dự án trong các Khu công nghiệp (KCN Tân Tạo, KCN Vĩnh Lộc, KCN Hiệp Phước).