Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020

13/04/2021
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV báo cáo việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước về "tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020".

Chi tiết báo cáo, vui lòng xem tại đây: Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020