Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016

23/06/2017
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn trân trọng công bố Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016 của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV.

.
Link tải tài liệu