Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của CNS năm 2020

11/06/2021
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV báo cáo việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước về "Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của CNS năm 2020".

Chi tiết báo cáo, vui lòng xem tại đây: Báo cáo thực trạng quản trị và Cơ cấu tổ chức của CNS 2020