Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 - CNS

16/08/2019
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV trân trọng công bố báo cáo tài chính quý II năm 2019.

Theo báo cáo, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh so với cùng kỳ năm 2018, cụ thể như sau:


CHỈ TIÊU ĐVT Năm 2019 Năm 2018 So sánh 2019/2018 Tốc độ tăng
Tổng doanh thu đ  1.275.093.984.469    1.072.055.846.963  118,94% 18,94%
Số phải nộp ngân sách đ 881.380.999.633    767.801.314.185  114,79% 14,79%
Trong đó: TTĐB+NK+VAT NK đ 779.412.372.940    699.235.597.070  111,47% 11,47%
Lợi nhuận trước thuế đ 78.747.093.359   49.727.785.677  158,36% 58,36%

Chi tiết báo cáo vui lòng xem tại đây: Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 - CNS