Báo cáo tài chính quý II năm 2018 - CNS

15/08/2018
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV trân trọng công bố báo cáo tài chính quý II năm 2018.

Theo báo cáo, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh so với cùng kỳ năm 2017, cụ thể như sau:


CHỈ TIÊU ĐVT Năm 2018 Năm 2017 So sánh 2018/2017 Tốc độ tăng
Tổng doanh thu đ  1.072.055.846.963    1.319.256.800.413  81,26% -18,74%
Số phải nộp ngân sách đ 767.801.314.185    1.010.513.408.877  75,98% -24,02%
Trong đó: TTĐB+NK+VAT NK đ 699.235.597.070    869.463.129.710  80,42% -19,58%
Lợi nhuận trước thuế đ 49.727.785.677    90.636.627.796  54,86% -45,14%

Chi tiết báo cáo vui lòng xem tại đây: Báo cáo tài chính quý II năm 2018.


Trân trọng./.