Báo cáo tài chính quý II năm 2017 - CNS

02/10/2017
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV trân trọng công bố báo cáo tài chính quý II năm 2017.

Căn cứ báo cáo, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh so với cùng kỳ năm 2016, cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU ĐVT Năm 2017 Năm 2016 So sánh 2017/2016 Tốc độ tăng
Tổng doanh thu đ 1,319,256,800,413  1,808,495,148,411 72.95% -27.05%
Số phải nộp ngân sách đ  1,010,513,408,877  1,313,200,497,363 76.95% -23.05%
Trong đó: TTĐB+NK+VAT NK đ 869,463,129,710  1,104,916,023,187 78.69% -21.31%
Lợi nhuận trước thuế đ 90,636,627,796 161,867,948,937 55.99% -44.01%

Chi tiết báo cáo vui lòng xem tại đây: Báo cáo tài chính quý II năm 2017.


Trân trọng./.