Báo cáo giám sát tài chính của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV năm 2018

01/01/1990
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn công bố báo cáo giám sát tài chính của Tổng Công ty, Chi tiết báo cáo, vui lòng xem tại đây: Báo cáo giám sát tài chính năm 2018