Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2020 – CNS

14/08/2020
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn trân trọng công bố Báo cáo giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2020 của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV.
Chi tiết báo cáo, vui lòng xem tại đây: Báo cáo giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2020 - CNS