Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2018 - CNS

15/08/2018
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV trân trọng công bố Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2018.

Theo kết luận của chủ sở hữu, trong 6  tháng đầu năm 2018, Doanh thu tổng cộng đã hoàn thành 35,64% so với kế hoạch, giảm 18,78% so với cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận đạt 47,49% so với kế hoạch, giảm 40,40% so với cùng kỳ năm trước; Nộp ngân sách nhà nước đạt 33,64% so với kế hoạch, giảm 24,01% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng Công ty chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, chính sách, chế độ hiện hành của nhà nước đối với doanh nghiệp.

Phân loại doanh nghiệp an toàn về tài chính.

Chi tiết báo cáo vui lòng xem tại đây: Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2018.